ÔBIER WERSYJO JYNZYKOWŎ

PoNaszymu.pl - śląskie biuro językowe

Ślōnske biōro jynzykowe

Gŏdej po ślōnsku

Jeźli chcesz sie podbildować we ślōnskij gŏdce, to mŏsz terŏz przileżytość zrobić to z nami. Nauczymy Cie ślōnskich słōw, gramatycznych prawideł i nŏjwszeôbecnyjszyj ślōnskij ôrtografije. Hned bydziesz gŏdać lepij ôd swojich starzikōw!

Ôdprŏwiymy dlŏ Ciebie:

  • indywidualne lekcyje ślōnskij gŏdki
  • lekcyje dlŏ Twojich bajtli
  • kurs używaniŏ ślabikŏrzowyj ôrtografije

Nasze lekcyje nagotujymy we poryncznym dlŏ Ciebie miejscu, a tyż bez Skype.

Ôdprŏwiōmy tyż pokazowe lekcyje, kerymi nasporzisz fyrmowy fajer, integracyjny ausflug abo przileżytość we prōmocyjnyj kampaniji.

Ugŏdej sie na niypłatnŏ kōnsultacyjŏ

We wrześniu 2015 zacznie sie pŏrutydniowy kurs ślōnskij gŏdki w Katowicach. Jeźli żeś je gyszpant, ôstŏw nōm swoja emailowŏ adresa – piyrszy przewiysz sie ô detajlach, kej ino zacznōm sie zŏpisy.

Kōntakt   609 363 932